Správca s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na komplexnú správu bytových domov a nebytových priestorov, poskytujúca vlastníkom rozsiahly profesionálny servis v oblasti technickej, energetickej, ekonomickej, právnej a inžinieringu.

Prioritou spoločnosti je zabezpečovať vlastníkom čo najlepší komfort pri bývaní, pochopiť individuálne potreby klientov, hľadať optimálne riešenia a minimalizovať energetické a ekonomické vstupy pre vlastníkov v zmysle zákona 182/1993 Z.z.. Krédom našej spoločnosti je transparentnosť všetkých činností, profesionálny prístup, partnerstvo, slušnosť, otvorenosť k vlastníkom.

Na základe bohatých skúseností riešime revitalizáciu domov, čiastkovú alebo komplexnú obnovu bytových domov spolu s návrhom optimálneho financovania, ktoré zabezpečujeme formou štátnych príspevkov, úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo úverov z komerčných bánk.

Tím profesionálov našej spoločnosti zabezpečuje pre vlastníkov najvýhodnejšie rámcové zmluvy na služby spojené so správou domu, poistenie domu, vedenie účtov, zriadenie úverov a iné súvisiace činnosti.

Technicko-prevádzková agenda

 • Zabezpečenie služieb v zmysle dohody (napr. vybudovanie resp. rekonštrukcia kontajnerových stojísk vrátane zabezpečenia dotácií, úprava zelene a iné.).
 • Zabezpečenie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody, elektrickej energie do spoločných priestorov, plynu, odvozu a likvidácie odpadu a odborné prehliadky, kontroly technických zariadení v dome.
 • Odstraňovanie závad (v zmysle platnej legislatívy).
 • Revitalizácie bytových domov (zabezpečenie inžinieringu na základe požiadaviek vlastníkov).
 • Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, upratovanie, zimná údržba, dočisťovanie kontajnerových stojísk.
 • Zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby.
 • Montáž a overovanie pomerových meradiel SV, TÚV, ÚK.

Ekonomicko-právna agenda

 • Zvolávanie schôdzí a príprava písomných hlasovaní podľa požiadaviek vlastníkov.
 • Vedenie právnej agendy, vymáhanie pohľadávok voči neplatičom, zastupovanie voči tretím osobám, prípadne pri súdnych sporoch, právne poradenstvo.
 • Spravovanie Fondu služieb a Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona 182/1993 Z. z. vedenie kompletnej ekonomickej a účtovnej agendy.
 • Poradenstvo pri nastavení výšky predpisov (platieb do Fondu služieb a Fondu prevádzky, údržby a opráv), možnosť individuálneho nastavenia spôsobu platby /napr. inkaso, SIPO atd./.
 • Poskytovanie online informácií prostredníctvom programu webDOMUS, prístup k analýze platieb vlastníka, výstupy z Fondu služieb a Fondu prevádzky, údržby a opráv, revízie a kontroly domu, zápisnice zo schôdzí, zmluvy o dielo ako aj pravidelné aktualizovanie pasportu bytového domu a pod.).